ALGEMENE VOORWAARDEN VAN V&S SECURITY (V&S)

I ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door V&S gedane aanbiedingen en de tussen
partijen gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op verbintenissen die uit de
overeenkomsten voortvloeien.
2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Deze voorwaarden gelden in ieder geval in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.

II AANBOD

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. Ook indien hier bijvoorbeeld een termijn van 30
dagen is genoemd.
2. De van het aanbod deel uitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en
blijven het eigendom van V&S. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt of openbaar
worden gemaakt.
3. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaard, is hij verplicht om V&S terstond alle gegevens terug
te geven.

III TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien het aanbod van V&S wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand nadat V&S de
overeenkomst schriftelijk bevestigd of met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang maakt.
2. V&S kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk te beginnen nadat zij alle
vereisten documenten in haar bezit heeft alsmede het eventueel overeengekomen bedrag van
aanbetaling heeft ontvangen.
Annulering
1. Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.
2. Indien V&S al kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht mogen deze integraal aan de
opdrachtgever worden doorberekend. Deze kosten bedragen minimaal € 250,00.
3. Reeds geleverde of speciaal voor de opdrachtgever bestelde zaken worden niet retourgenomen, tenzij
tussen partijen anders wordt overeengekomen en dienen volledig te worden betaald.
4. Indien tot terugname wordt overgegaan is V&S gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen
de marktprijzen op de dag van terugname.

IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat V&S tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde
goedkeuringen en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat V&S tijdig kan beschikken over energie voor het uitvoeren van zijn
werkzaamheden welke kosten voor zijn rekening komen.
3. Indien de aanvang en de voortgang van het werk worden vertraagd door omstandigheden waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat V&S immer zijn werkplek kan bereiken alsmede zijn
werkzaamheden op een goede manier kan uitvoeren.
5. De opdrachtgever draagt het risico:
– van verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd;
– voor schade veroorzaakt door gebreken van zaken die van hem afkomstig zijn of door haar bij derden
zijn betrokken;
– voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door haar verstrekte bescheiden;
– voor schade die te wijten is aan de door haar voorgeschreven hulppersonen, en;
– voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen;
6. De opdrachtgever vrijwaart V&S voor alle aansprakelijkheden van derden ter zake van schaden die
krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als
gevolg van inbreuken op eigendomsrechten.
7. De opdrachtgever staat V&S toe naamsaanduidingen op het werkterrein of aan het werk aan te
brengen.

Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door V&S ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten
uitvoeren, die niet in verband staan met het overeengekomen werk.

Verrichtingen van meer- en minderwerk
1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van:
– bestekswijzigingen;
– afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
2. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
3. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van V&S op verrekening
daarvan onverlet.

Kostenverhogende omstandigheden
1. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan V&S worden verrekend als meerwerk.

Overmacht
1. In het geval van overmacht is V&S bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, de werkzaamheden op te
schorten dan wel te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
2. Alle tot dan toe door V&S gemaakte kosten worden terstond volledig opeisbaar.
3. Met overmacht wordt bedoeld alle omstandigheden waarmee V&S bij het sluiten van de
omstandigheden redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende.

Oplevering
1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als
fatale termijn. De termijnen van nakoming worden bij benadering opgegeven, zodat bij overschrijding
V&S in gebreke dient te worden gesteld. Het verzuim zal nimmer recht geven op schadevergoeding dan
wel op ontbinding van de overeenkomst.
2. V&S heeft het recht de termijn van oplevering vooruit te schuiven indien de opdrachtgever niet tijdig alle
voor de uitvoering vereiste gegevens zijn verstrekt.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd hetzij wanneer:
– V&S aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk deugdelijk is verricht en deze het werk
heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
– uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat V&S aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk
deugdelijk is verricht en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te
aanvaarden, en/of;
– door ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.

Reclame
1. Reclames dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven dan wel per deurwaardersexploot
aan V&S te geschieden binnen 8 dagen na het ontstaan van een klacht.
2. Door V&S geleverde zaken dienen eveneens binnen 8 dagen te worden geretourneerd onder opgave
van redenen.
3. Indien zaken door V&S speciaal voor de opdrachtgever zijn besteld kunnen deze zaken niet worden
geretourneerd.
4. Aan het in behandeling nemen van klachten kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontbinding
1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is V&S bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen indien de
opdrachtgever:
– surséance van betaling heeft aangevraagd;
– in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
-zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt;
-getroffen wordt door beslagen gelegd door een derde ten laste van zijn bedrijf of hem/haar in privé;
– in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voorzienbaar is dat hij/zij daarin
zal tekortschieten.
2. V&S is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.
3. Alle vorderingen worden terstond ineens volledig opeisbaar.

V BETALING

Zekerheid
1. V&S is gerechtigd om een aanbetaling te vragen voor de aan te schaffen materialen.

Prijzen
1. Alle door V&S genoemde prijzen zijn exclusief BTW
2. V&S behoudt zich het recht voor de prijzen – in het geval van onvoorziene omstandigheden – te allen
tijde te mogen wijzigen en (ook zonder voorkennis) de werkzaamheden tegen de nieuwe prijzen uit te
voeren. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan enorme prijsstijgingen van de door V&S te
gebruiken materialen.

Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zoals tussen partijen is overeengekomen. V&S is gerechtigd
om tussentijds te factureren in evenredigheid met de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
2. Facturering van geleverde materialen zal direct na de levering plaatsvinden, tenzij partijen expliciet
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Betaling dient immer binnen 14 dagen na verzending van de facturen plaats te vinden.
3. Betalingen dienen te geschieden volgens de wettelijke voorschriften. Betaling dient contant te
geschieden dan wel per bankoverschrijving.
4. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijnen is de opdrachtgever van rechtswege een
rentepercentage verschuldigd aan V&S gelijk aan 15% per jaar over het gehele openstaande bedrag.
Een nadere ingebrekestelling is daarbij niet vereist.
5. Indien op enig moment bij V&S gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van
opdrachtgever, heeft V&S het recht alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever vooruitbetaling te
eisen of dat er deugdelijke zekerheid wordt gesteld voor het factuurbedrag.

Verzuim opdrachtgever
1. Bij niet tijdige betaling raakt de opdrachtgever in verzuim en is V&S bevoegd de werkzaamheden
alsmede garantie op te schorten, onverminderd de haar verder toekomende rechten.
2. Door de niet tijdige betaling van de oudste factuur komen hiermee alle andere openstaande facturen
direct te vervallen, ook al is een betalingstermijn overeengekomen van bijvoorbeeld 14 dagen.
3. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is V&S bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle hieraan verbonden kosten komen
voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op
15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente. Daarnaast komen ook alle gerechtelijke kosten,
inclusief beslagkosten, faillissementskosten, advocaatkosten, kosten deskundige en/of andere
ingeschakelde derden etc. voor rekening van de opdrachtgever.
4. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om het niet betwiste gedeelte van de vordering op te
schorten.
5. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in eerste instantie op de kosten, dan de rente en
tenslotte op de oudste facturen.

Eigendomsvoorbehoud
1. V&S blijft eigenaar van alle door haar aangeleverde zaken totdat de opdrachtgever aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens haar heeft voldaan.
2. Betaling door een derde die in de vordering van V&S wordt gesubrogeerd, zal niet leiden tot het in
vervulling gaan van de opschortende voorwaarde van voldoening van de verschuldigde prestatie.
3. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden doorverkocht dienen de opbrengsten
hiervan direct te worden aangewend ter betaling van de onderhavige facturen van V&S.
4. V&S blijft, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, gerechtigd de geleverde zaken terug te
vorderen.
5. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van
V&S. Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

VI GARANTIE

1. De garantie die V&S geeft op geleverde weken en/of diensten bedraagt een jaar tenzij expliciet
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De garantie op geleverde materialen is gelijk aan de garantie die de leveranciers van de desbetreffende
onderdelen en materialen aan V&S verstrekken met een maximale garantietermijn van één jaar.
3. Voorzover de levering van tweedehandse zaken is overeengekomen, wordt geen garantie verstrekt.
4. Garantie wordt eerst verleend nadat alle openstaande facturen zijn voldaan alsmede aan alle andere
verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst gevolg is gegeven.
5. V&S zal binnen de garantieperiode zoveel mogelijk trachten om ontstane gebreken kosteloos te
herstellen door middel van het herleveren of herstellen van de zaken casu quo het werk welke ernstige
tekortkomingen vertonen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, zal een schadevergoeding worden uitgekeerd
dan wel een soortgelijke zaak worden geleverd.
6. Garantie wordt niet verstrekt op gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud, zelf
aangebrachte verandering zonder toestemming van V&S, normale slijtage of gebreken of onjuist
gebruik.
7. De opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij V&S:
– onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis stelt;
– aannemelijk maakt dat de gebreken zijn toe te schrijven aan de minder goede hoedanigheid of
gebrekkige uitvoering van het werk dan wel het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van
V&S;
– alle medewerking verleend om de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
7.. Gebrekkige en vervangen onderdelen worden eigendom van V&S.

VII AANSPRAKELIJKHEID V&S

Omvang van de schadevergoeding
1. V&S is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde zaken of ontstaan door de
geleverde zaken casu quo het verrichte werk voorzover deze zijn ontstaan door grove schuld van V&S
of van hen die door V&S te werk zijn gesteld, op de aan haar opgedragen werkzaamheden, met dien
verstande dat alleen in aanmerking komt die schade waartegen V&S verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade en/of vervolgschade, door welke oorzaak dan
ook ontstaan. De opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren.
3. Aanspraken ten aanzien van schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel etc. zijn
uitgesloten.
4. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens V&S ingevolge
deze voorwaarden, verjaart door verloop van twee jaren nadat de opdrachtgever ter zake heeft
geprotesteerd.
5. Voorzover de verzekeringsmaatschappij van V&S in het onderhavige geval niet tot uitkering zal
overgaan, wordt het aan de opdrachtgever te betalen bedrag gemaximeerd op een bedrag gelijk aan de
tussen partijen overeengekomen contractsom.

VIII SLOTBEPALING

Rechtskracht
1. De voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van partijen geheel of ten dele van naam,
rechtsvorm of eigenaar verandert.
2. Mocht V&S een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst overdragen aan een derde, geeft de
opdrachtgever hiervoor reeds bij voorbaat toestemming.

Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten met V&S en de verbintenissen die hieruit voortvloeien is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. tenzij dwingende rechtelijke bepaling zich hiertegen verzetten wordt de rechtbank te ’s-Hertogenbosch
als enige bevoegde rechter aangewezen om van een tussen partijen gerezen geschil kennis te nemen.

TELEFOONNUMMER

+31 73 7200990

OPENINGSTIJDEN

24/7

TELEFOONNUMMER

+31 73 7200990

OPENINGSTIJDEN

24/7